Nota prawna

W celu przestrzegania artykułu 10 ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, informujemy użytkownika o naszych danych w niniejszej Informacji prawnej:

Nazwa przedsiębiorstwa: Agenteunico
NR VAT: Y2949877A
Siedziba: Calle Mariquita Martirio 8, 1º A
Telefon: 600265073
Email do komunikacji: vito@agenteunico.es
Strona internetowa: www.agenteunico.es
Obiekt

Dostawca, odpowiedzialny za stronę internetową, przekazuje użytkownikom niniejszy dokument, za pomocą którego zamierza wypełnić zobowiązania określone w ustawie 34/2002, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI-CE), a także poinformować wszystkich użytkowników strony o warunkach korzystania z niej.

Każda osoba wchodząca na tę stronę przyjmuje rolę użytkownika, zobowiązując się do przestrzegania i ścisłego stosowania postanowień niniejszego dokumentu, jak również wszelkich innych przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie.

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich informacji, które mogą pojawić się na stronie internetowej, bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia lub poinformowania użytkowników o tych obowiązkach, przy czym za wystarczającą uznaje się publikację na stronie internetowej usługodawcy.

 

Odpowiedzialność

Oferent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje opublikowane na jego stronie internetowej, o ile informacje te zostały zmanipulowane lub wprowadzone przez osoby trzecie, które nie są związane z nim.

Strona internetowa dostawcy może wykorzystywać pliki cookies (małe pliki informacyjne, które serwer wysyła do komputera osoby wchodzącej na stronę) w celu realizacji pewnych funkcji, które są uznawane za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wizualizacji strony. Pliki cookies stosowane na stronie internetowej mają w każdym przypadku charakter tymczasowy wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji i znikają po zakończeniu sesji użytkownika. W żadnym wypadku pliki cookie nie będą wykorzystywane do zbierania danych osobowych.

Ze strony internetowej klienta możliwe jest, że użytkownik zostanie przekierowany do treści na stronach internetowych osób trzecich. Ponieważ oferent nie zawsze może kontrolować treści wprowadzane przez osoby trzecie na ich stronach internetowych, nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. W każdym przypadku dostawca oświadcza, że niezwłocznie usunie wszelkie treści, które mogłyby naruszać krajowe lub międzynarodowe przepisy prawa, moralność lub porządek publiczny, natychmiast usuwając przekierowanie do danej strony internetowej i informując o nich właściwe organy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści przechowywane m.in. na forach, czatach, w generatorach blogów, w komentarzach, w sieciach społecznościowych lub w innych mediach, które umożliwiają osobom trzecim samodzielne publikowanie treści na stronie internetowej usługodawcy. Jednakże, zgodnie z postanowieniami art. 11 i 16 LSSI-CE, dostawca udostępnia się wszystkim użytkownikom, władzom i siłom bezpieczeństwa oraz aktywnie współpracuje przy usuwaniu lub blokowaniu wszystkich treści, które mogłyby wpłynąć lub naruszyć ustawodawstwo krajowe lub międzynarodowe, prawa osób trzecich lub moralność i porządek publiczny. W przypadku, gdy użytkownik uzna, że na stronie internetowej znajdują się treści, które mogą być podatne na taką klasyfikację, należy niezwłocznie powiadomić o tym administratora strony.

Ta strona została przejrzana i przetestowana w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania. W zasadzie można zagwarantować prawidłowe działanie przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Dostawca nie wyklucza jednak możliwości istnienia pewnych błędów programowych lub wystąpienia siły wyższej, katastrof naturalnych, strajków lub podobnych okoliczności, które uniemożliwiają dostęp do strony internetowej.

Własność intelektualna i przemysłowa

Strona internetowa, w tym między innymi jej programowanie, edycja, kompilacja i inne elementy niezbędne do jej funkcjonowania, projekty, logo, tekst i/lub grafika są własnością dostawcy lub, w stosownych przypadkach, są licencjonowane lub wyraźnie autoryzowane przez autorów. Wszystkie treści zawarte na stronie internetowej są należycie chronione przez przepisy dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej, jak również są zarejestrowane w odpowiednich rejestrach publicznych.
Niezależnie od celu, do którego zostały przeznaczone, całkowite lub częściowe powielanie, użytkowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie i komercjalizacja w każdym przypadku wymagają uprzedniej pisemnej zgody dostawcy. Każde użycie, na które dostawca nie wyraził wcześniej zgody, będzie uważane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora.

Projekty, logo, tekst i/lub grafika, które nie należą do dostawcy, a które mogą pojawić się na stronie, należą do ich właścicieli, którzy sami ponoszą odpowiedzialność za ewentualne kontrowersje, które mogą powstać w związku z nimi. We wszystkich przypadkach świadczeniodawca posiada ich wyraźną wcześniejszą zgodę.

Oferent wyraźnie NIE UDZIELA osobom trzecim prawa do bezpośredniego przekierowania na określone treści strony internetowej i w każdym przypadku musi przekierować na główną stronę internetową oferenta.

Dostawca uznaje odpowiadające im prawa własności przemysłowej i intelektualnej na rzecz ich właścicieli, a samo ich wymienienie lub pojawienie się na stronie internetowej nie oznacza istnienia jakichkolwiek praw lub odpowiedzialności dostawcy w odniesieniu do nich, ani też poparcia, sponsorowania lub rekomendacji z jego strony.

Aby zgłosić uwagi dotyczące ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także wszelkich treści zawartych na stronie internetowej, można to zrobić wysyłając e-mail na adres.

Prawdziwość informacji

Wszystkie informacje podane przez Użytkownika muszą być zgodne z prawdą. W tych celach Użytkownik gwarantuje autentyczność danych przekazywanych za pośrednictwem formularzy do subskrypcji Usług. Użytkownik jest zobowiązany do stałego aktualizowania wszystkich informacji przekazanych VM Canary Investment-Vito Antonio Mitruccio, tak aby odpowiadały one w każdej chwili jego rzeczywistej sytuacji. W każdym przypadku użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie fałszywe lub niedokładne oświadczenia oraz za szkody wyrządzone usługodawcy lub osobom trzecim.

 

Nieletni

Aby korzystać z usług, osoby niepełnoletnie muszą zawsze uzyskać wcześniejszą zgodę rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, którzy są ostatecznie odpowiedzialni za wszystkie czynności wykonywane przez osoby niepełnoletnie pozostające pod ich opieką. Odpowiedzialność za określenie konkretnych treści, do których dostęp mają małoletni, spoczywa na małoletnich, dlatego też w przypadku uzyskania przez nich dostępu do nieodpowiednich treści w Internecie, na ich komputerach należy skonfigurować mechanizmy, w szczególności oprogramowanie, filtry i blokady, które ograniczą dostępne treści i choć nie są nieomylne, są szczególnie przydatne w kontrolowaniu i ograniczaniu materiałów, do których dostęp mają małoletni.

 

Obowiązek właściwego korzystania ze strony internetowej

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z Prawem i niniejszą Informacją Prawną, a także z dobrymi obyczajami i moralnością. W tym celu Użytkownik powstrzyma się od wykorzystywania strony internetowej do celów niedozwolonych lub zabronionych, lub celów, które są szkodliwe dla praw i interesów osób trzecich, lub które w jakikolwiek sposób mogą uszkodzić, uczynić bezużytecznym, przeciążyć, pogorszyć lub utrudnić normalne korzystanie ze sprzętu komputerowego lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych w jakimkolwiek sprzęcie komputerowym dostawcy.
W szczególności i przykładowo, ale nie wyczerpująco, Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie rozpowszechniać i nie udostępniać osobom trzecim informacji, danych, treści, wiadomości, grafik, rysunków, plików dźwiękowych lub graficznych, fotografii, nagrań, oprogramowania i ogólnie wszelkiego rodzaju materiałów, które:
(a) jest sprzeczna z prawami podstawowymi i swobodami obywatelskimi uznanymi w konstytucji, traktatach międzynarodowych i innych obowiązujących przepisach, lekceważy je lub narusza;
(b) nakłania, podżega lub promuje działania przestępcze, poniżające, zniesławiające, związane z przemocą lub ogólnie bezprawne, niemoralne lub sprzeczne z porządkiem publicznym;
(c) wywołuje, podżega lub promuje działania, postawy lub myśli dyskryminacyjne ze względu na płeć, rasę, religię, przekonania, wiek lub status;
(d) jest sprzeczne z prawem do czci, prywatności osobistej lub rodzinnej albo z własnym wizerunkiem;
(e) w jakikolwiek sposób szkodzi wiarygodności usługodawcy lub osób trzecich; oraz
(f) stanowi niezgodną z prawem, wprowadzającą w błąd lub nieuczciwą reklamę.

 

Prawo właściwe i jurysdykcja
Do rozstrzygania wszelkich sporów lub pytań związanych z niniejszą stroną internetową lub czynnościami na niej wykonywanymi stosuje się prawo hiszpańskie, któremu strony wyraźnie się poddają, a do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z jej użytkowania lub z nią związanych właściwe są sądy i trybunały miasta Santa Lucia de tirajana.