Polityka prywatności

1. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KONTROLERA

Nazwa firmy: Agenteunico (dalej „Spółka” lub „Odpowiedzialny”).
NR VAT: Y2949877A
Adres: Calle Mariquita Martirio 8, 1º A
Telefon: 600265073
Email do komunikacji w sprawie ochrony danych: vito@vmcanaryinvestment.com

1.1. Obowiązujące przepisy.

Nasza Polityka Prywatności została opracowana zgodnie z unijnym Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie, w jakim nie jest sprzeczna z ww. rozporządzeniem, przez przepisy hiszpańskich ram prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazując nam swoje dane oświadczasz, że zapoznałeś się z niniejszą Polityką Prywatności, wyrażając jednoznaczną i wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z celami i warunkami w niej wyrażonymi. Spółka może modyfikować niniejszą Politykę Prywatności w celu dostosowania jej do nowych przepisów, orzecznictwa lub interpretacji Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. Niniejsze warunki ochrony prywatności mogą być uzupełnione o notę prawną, politykę dotyczącą plików cookie i ogólne warunki, które w stosownych przypadkach są dołączane do niektórych produktów lub usług, jeśli taki dostęp wiąże się z jakąkolwiek specjalizacją w zakresie ochrony danych osobowych.

1.2. Inspektor ochrony danych Firma nie posiada inspektora ochrony danych.

2) CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
– Aby dostarczyć Ci informacji związanych z produktami i usługami oferowanymi przez naszą firmę i wyszczególnionymi na tej stronie internetowej.
– Aby zlecić nam usługi poprzez zaakceptowanie odpowiedniej oferty/zamówienia i/lub podpisanie umowy handlowej.
– Aby wysyłać Państwu drogą elektroniczną i/lub pocztową wiadomości i aktualizacje dotyczące naszej firmy, jak również aktualizacje naszego katalogu produktów i usług.

2.1. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe od momentu udzielenia nam zgody do momentu jej cofnięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania. W takich przypadkach będziemy przechowywać Państwa dane zablokowane przez wymagane prawem okresy.

3. LEGITYMACJA I ZGROMADZONE DANE

Legitymacją do przetwarzania Państwa danych jest wyraźna zgoda wyrażona poprzez pozytywny i afirmatywny akt (wypełnienie odpowiedniego formularza i zaznaczenie pola akceptacji niniejszej polityki) w momencie przekazania nam Państwa danych osobowych.

 

3.1. Zgoda na przetwarzanie danych Użytkownik wypełniając formularze, zaznaczając pole „Akceptuję Politykę Prywatności” i klikając wyślij dane lub wysyłając e-maile do Spółki poprzez założone w tym celu konta, oświadcza, że zapoznał się z niniejszą polityką prywatności i jednoznacznie ją akceptuje oraz wyraża jednoznaczną i wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie ze wskazanymi celami.

 

3.2. Kategorie danych Zbierane dane dotyczą kategorii danych identyfikujących, takich jak: Imię i Nazwisko, Telefon, Adres pocztowy, Firma, E-mail, a także adres IP, z którego użytkownik wchodzi na formularz zbierania danych.

4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

W ramach naszego zobowiązania do zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności Twoich danych osobowych informujemy, że przyjęliśmy niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i zapobiec ich zmianie, utracie, nieuprawnionemu przetwarzaniu lub dostępowi do nich, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i ryzyko, na jakie są narażone, zgodnie z art. 32 RGPD UE 679/2016.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Nie przewiduje się przekazywania danych ani międzynarodowego przekazywania Twoich danych, z wyjątkiem tych, na które zezwalają przepisy podatkowe, handlowe i telekomunikacyjne oraz w tych przypadkach, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez organ sądowy.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy dotyczące jej dane osobowe, czy też nie. Zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, prawo do żądania ich usunięcia, gdy, między innymi, dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać od nas ograniczenia przetwarzania ich danych, w takim przypadku zachowamy dane jedynie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. Z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją osoby, których dane dotyczą, mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. Administrator Danych zaprzestaje przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych przyczyn lub w celu realizacji lub obrony ewentualnych roszczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługują Państwu następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody.

 

6.1. Jak mogę skorzystać ze swoich praw? Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z administratorem danych, prosząc o przesłanie odpowiedniego formularza realizacji wybranego prawa. Alternatywnie, mogą Państwo skontaktować się z właściwym organem nadzorczym w celu uzyskania dalszych informacji na temat swoich praw. Dane kontaktowe w sprawie realizacji Twoich praw to: 600265073 oraz e-mail: vito@vmcanaryinvestment.com . Pamiętaj, aby dołączyć kopię dokumentu, który pozwoli nam Cię zidentyfikować.

 

7. ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Podobnie i zgodnie z przepisami ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, wypełniając formularz zbierania danych i zaznaczając odpowiednie pole „Akceptuję wysyłanie informacji elektronicznych”, wyrażasz wyraźną zgodę na wysyłanie informacji o Spółce na Twój adres e-mail, telefon, faks lub inne środki elektroniczne.